Biznes Prawo

Prezydencki projekt nowelizacji przepisów prawa pracy już w sejmie

Prezydencki projekt nowelizacji przepisów prawa pracy już w sejmie
1 czerwca 2017 r. Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych

Data publikacji: 2017-06-12
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Prezydencki projekt nowelizacji przepisów prawa pracy już w sejmie
Kategoria: BIZNES, Prawo

1 czerwca 2017 r. Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Prezydencki projekt nowelizacji przepisów prawa pracy już w sejmie BIZNES, Prawo - 1 czerwca 2017 r. Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

1 czerwca 2017 r. Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy kilku istotnych zagadnień, których wspólnym mianownikiem ma być dążenie do ułatwienia pracownikom realizacji niektórych uprawnień pracowniczych.

Kluczowe zmiany zawarte w projekcie obejmują:

otwarcie katalogu przesłanek dyskryminacji – intencją projektodawcy jest, aby każde nierówne traktowanie pracownika, które nie byłoby uzasadnione obiektywnymi przyczynami, stanowiło dyskryminację;
wprowadzenie możliwości dochodzenia odszkodowania z tytułu mobbingu także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał umowy o pracę, ale na skutek stosowanych wobec niego praktyk mobbingowych poniósł szkodę;
objęcie szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy pracowników – innych członków najbliższej rodziny w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego oraz przyznanie im uprawnień analogicznych do przysługujących pracownicom oraz pracownikom – ojcom wychowującym dziecko, korzystającym z tych urlopów;
wydłużenie z 7 do 14 dni terminu na wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz na skierowanie żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy;
wyraźne wskazanie, iż w przypadku niewydania świadectwa pracy przez pracodawcę pracownikowi przysługuje roszczenie o zobowiązanie pracodawcy do jego wydania, o którym orzeka sąd pracy.

Projekt nowelizacji może ulec modyfikacjom w toku prac legislacyjnych.

Komentarz eksperta:

Radca prawny Marcin Cetnarowicz, Senior Associate, zespół Prawa Pracy, kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

„Z punktu widzenia pracodawców istotne znaczenie ma w szczególności otwarcie katalogu kryteriów dyskryminacyjnych. Zwiększenie ekspozycji na zarzut dyskryminacji powinno skłaniać pracodawców do zwiększenia czujności oraz odpowiedniego przygotowania i uzasadniania wszelkiego rodzaju działań podejmowanych wobec pracowników. Na szczególną uwagę zasługuje także otwarcie możliwości dochodzenia odszkodowania za mobbing. Aktualnie odszkodowania może dochodzić tylko ten pracownik, który z powodu mobbingu rozwiązał stosunek pracy. Po nowelizacji, rozwiązanie umowy o pracę nie będzie warunkowało możliwości dochodzenia roszczeń. W kontekście powyższej zmiany trzeba przypomnieć, że na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek przeciwdziałania mobbingowi (art. 94(3) § 1 KP). Zaniechanie realnych działań w tym kierunku naraża na odpowiedzialność prawną. Każdy pracodawca powinien rozważyć zastosowanie odpowiednich środków mających na celu zapobieganie zjawisku mobbingu (polityka antymobbingowa, szkolenia pracowników, itp.).”

A to już wiesz?  Katarzyna Kamińska nowym ekspertem Galt w zakresie prawa pracy

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Prezydencki projekt nowelizacji przepisów prawa pracy już w sejmie BIZNES, Prawo - 1 czerwca 2017 r. Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Hashtagi: #BIZNES #Prawo

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy